نگرانیهای جوانان
2016-09-07
افسردگی
2016-09-10
اختلالات روانپزشکی

اختلالات روانپزشکی

شناخت اختلالات روانپزشکی  ودرمان آن

در مانهای روانپزشکی  در واقعه درمان مشکلاتی با علل چند گانه محیطی ژنتیک ویا ارثی وعلتهای شناختی یا تفسیری در مورد بیماری است”bio psycho social “

مجموعه عوامل  تحت تاثیر قرار میگیردhttp://drkamranaskari.ir/psychiatric-function/

واین باعث دلواپسی ونگرانی بیمار در مورد مشکل خود میگردد

ونیاز بیماران به قطعیت در مورد درمان ومدت و میزان بهبود

واینکه متاسفانه سیر  ونحوه   ومدت درمان نامشخص با عث ترس ونگرانی وحتی عدم اعتماد به پزشک ودر مان میگردد.

این مشکلات در بسیاری از مواقع باعث میگردد

بیمار مرتبا از یک درمان به درمان دیگر وازیک پزشک به پزشک دیگر مراجعه نماید

ونهایتا هزینه وطولانی تر شدن سیر و درمان را با خود به دنبال دارد

 در حالی که اگر بیمار نسبت به بیماری خود واینکه عدم قطعیت درمانی جزو لاینفک درمان است.

وبا حس اعتماد وامید واری درمان را ادامه دهد

می تواند کمک بیشتری به خود و بهبود سیر درمانیش نماید.

از نظر روانپزشک شریعتی :http://drkamranaskari.ir/

اختلالات روانپزشکی را می توان به دو دسته عمده :

اختلالات روان پریشی ویاpsychotic وhttp://drkamranaskari.ir/the-most-common-mental-disorder/

اختلالات روان نژندی یا”neurotic

تقسیم نمود اختلالات روانپزشکی می تواند باعث اختلالات شخصیتی در افراد گردد.

http://drkamranaskari.ir/character-types/

در درمان باید به وجود چندین فاکتور ژنتیکی وارثی و عوامل محیطی

وشرایط زندگی فرد و روحیات ونوع نگرش وبینش فرد توجه نمود .

توجه به این عوامل چند گانه وکمک به بیمار در جهت

کاهش استرسهای محیطی تقویت مکانیسم های دفاعی

وشناختی کمک های بهزیستی ومدد کاری

ودر کنار آن استفاده منطقی ودرست از دارو که

البته باید توسط یک روانپزشک خوب ارائه شود

وهمچنینتوجه به اینکه درمان نیاز به زمان وصبر و پیگیری مناسب دارد

واینکه درمان روشی برای کنترل بیماری است

وگاها باید بیمار بیا موزد که چگونه با بیماریش مقابله نماید

ودر این کار با مشاوره از یک روانپزشک خوب برای شناخت وبهبوداختلالات روانپزشکی

از درمان دارویی  وهیپنوتیزم ودرمانهای شناختی ورفتاری می توان استفاده نمود

که می تواند شما را در جهت بهبود حمایت نماید.

http://drkamranaskari.ir/psychiatric-medicine/

http://drkamranaskari.ir/what-exactly-is-hypnosis/