افسردگی
2016-09-10
تنهایی
ماده مخدر گل
2016-09-18

کم وبیش با کتابها وصحبت هایی که در مورد تمرکز  روی اهداف برای رسیدن  به هدف است آشنا هستیم , بسیاری از مواقع مراجعین می گویند ما مدت طولانی به این خواسته  هدف وارزویمان فکر کردیم ولی هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است .

اینجا باید به تفاوت بین هدف وآرزو اشاره کرد اگر شما به خواسته ای مانند پول دار شدن داشتن یک شغل عالی وداشتن خانه وماشین گرانقیمت فکر می کنید ولی این فکر کردن اولا بدون هیچ برنامه ریزی صحیحی است متکی به تغییرات بیرونی مانند رسیدن یک ارث بزرگ به شما ویا دادن پول یا شغل توسط یک فرد بیرونی است منتظر هیچ اتفاق خاصی نباشید این صرفا یک آرزو ویک خیالبافی شیرین است که معمولا تنها می تواند برای مدتی شما را با فکر کردن به آن از دنیای واقعی بیرون ببرد ولی معمولا اتفاق نمی افتد  ما به این یک آرزو می گوییم آرزوها بدون برنامه ونقشه مشخص وتلاش خاصی برای رسیدن به آن است واگر بیش از اندازه به آن باور داشته باشیم می تواند تبدیل به یاس ودلسردی ونامیدی گردد.

اهداف  نشانه های مشخص وتعریف شده ای است که فرد در مورد آن ونحوه رسیدن بهآن اطلاعات دقیقی دارد  میداند که باید برای رسیدن به آن تلاش کند وبرنامه ریزی وزمان بندی درآن بسار مهم است در اهداف قسمت عمده برنامه بر دوش فرد است او می داند باید برای رسیدن به خواسته اش پرتلاش و قوی باشد وحاضر به قربانی کردن خواسته ای دیگرش برای رسیدن به هدفش است ومهم ترین ویژگی فرد هدفمند کمتر بها دادن به  شانس واقبال ومعجزه است.