2016-08-02
ترس

اضطراب اجتماعی

یکی از اضطرابهای شایع اضطراب اجتماعی social phobiaمی باشد این اضطراب که در بسیاری از موارد با عث حس ناکار آمدی وعدم اعتماد به نفس در […]