2016-08-02
ترس

اضطراب اجتماعی

یکی از اضطرابهای شایع اضطراب اجتماعی social phobiaمی باشد این اضطراب که در بسیاری از موارد با عث حس ناکار آمدی وعدم اعتماد به نفس در […]
2019-09-24
مشکلات تحصیلی

مشکلات تحصیلی

مشکلات تحصیلی یکی از معضلات تحصیلی در مقاطع مختلف علمی افراد است وگاها با وجود داشتن تمام شرایط موفقیت تحصیلی این اتفاق نمی افتد.