2016-08-20

تفاوت روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان و متخصص مغز واعصاب

تفاوت روانپزشک با متخصص مغز واعصاب در عملکرد ونوع نگاه به مغز است روانپزشک در واقع به عملکرد مغز ومتخصص مغز واعصاب بهساختار مغز توجه دارد.
2019-08-02
شایع ترین بیماریهای روان

شایع ترین بیماریهای روان

شایع ترین بیماریهای روان : می توان از اختلالات اضطرابی به عنوان شایع ترین اختلالات روانپزشکی نام برد در درجات بعد اقسردگی را می توان نام برد.
2019-08-23
درمان اضطراب

اضطراب

برای درمان اضطراب نیاز است در ابتدا به درستی آن را شناسایی کنیم زمانی که اضطراب خود را بشناسید می توانید آگاهانه باآن بجنگید وآن را کاهش دهید.