2019-08-09
معنی روان

معنی روان

معنی روان :روان در روانشناسی به ذهنیت ونحوه باورها وافکار ذهنی فرد که منجر به رفتار می گردد اتلاق می گردد.و شامل بخشهای مختلف می گردد.