2017-05-25
خودآگاهی ذهن چیست

خودآگاهی ذهن چیست؟

آیا می خواهید ذهنتان را پاک کنید، یا روی یک چیزی تمرکز کنید؟ خودآگاهی ذهن ؛ اما این واژه به چه معنا می باشد؟!