2019-08-23
درمان اضطراب

اضطراب

برای درمان اضطراب نیاز است در ابتدا به درستی آن را شناسایی کنیم زمانی که اضطراب خود را بشناسید می توانید آگاهانه باآن بجنگید وآن را کاهش دهید.
2020-01-31
امیدوار

امیدواری

همه انسانها زمانی احساس نامیدی وناتوانی در برابر مشکلات زندگی را تجربه می کنند .از طریق تغییر در نگاهمان می توانیم به خود اعتماد بیشتری کنیم و امیدوار بمانیم.