2019-07-18
رواندرمانی

روانکاوی ورواندرمانی

روانکاوی ورواندرمانی دو پایه اصلی در درمانهای غیر دارویی توسط روانپزشک ،روانکاو است شناخت تفاوتها ومعایب وفواید هریک بسیار مفید فایده است.
2019-07-25
مشاور روانکاو

مشاور روانکاو

به نظر روانکاوی یکی از اصول بنیادی در درمان بیماریهای روانشناختی است، مشاور روانکاو فردی است که می تواند با مهارتهای لازم خود ضمن شناسایی عوامل تاثیر گذار باشد.
2019-08-02
psychic-apparatus

اجزا روان

ا psychic-apparatus اجزا روان یکی از مهم ترین قسمتهای اساسی روانشناسی آگاهی از ابعاد روان است ابعاد روان دارای سه قمتID ،EGOوSUPER EGOاست.