2019-08-02
psychic-apparatus

اجزا روان

ا psychic-apparatus اجزا روان یکی از مهم ترین قسمتهای اساسی روانشناسی آگاهی از ابعاد روان است ابعاد روان دارای سه قمتID ،EGOوSUPER EGOاست.
2019-08-09
معنی روان

معنی روان

معنی روان :روان در روانشناسی به ذهنیت ونحوه باورها وافکار ذهنی فرد که منجر به رفتار می گردد اتلاق می گردد.و شامل بخشهای مختلف می گردد.