2016-09-07
اختلالات روانپزشکی

درمان در اختلالات روانپزشکی

اختلالات روانپزشکی شناخت ونحوه درمانآن بسیار می تواند به شما کمک نماید تا از یک زندگی با کیفیت برخوردار باشید وکیفیت بالاتری از زندگی را تجربه کنید
2019-07-25
تعریف درمان

تعریف درمان

تعریف درمان در درمان بیماریهای روانپزشکی افزایش کارآمدی بیمار در سه جنبه اجتماعی ،بین فردی وشغلی است وافزایش حس رضایت بیمار از خود وزندگی وکاراییش است.
2019-07-26
درمان افسردگی

درمان افسردگیdepression treatment

درمان افسردگی :یکی از اختلالات بزرگ روانپزشکی که هزینه بالایی از لحاظ اجتماعی به علت ساعات بیکاری هزینه دارو وبستری وابعاد مهمی در انسان دارد.
2019-08-23
درمان اضطراب

اضطراب

برای درمان اضطراب نیاز است در ابتدا به درستی آن را شناسایی کنیم زمانی که اضطراب خود را بشناسید می توانید آگاهانه باآن بجنگید وآن را کاهش دهید.