2018-10-28
اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر چیست؟ اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر به عقیده روانپزشک در شریعتی شامل نگرانی ها و استرس درباره بسیاری از فعالیت ها […]