2016-09-18
تنهایی

ماده مخدر گل

متاسفانه یکی از موادی که بشدت در جوانان  وخصوصا در بسیاری از پار تیهای شبانه جوانان مورد مصرف قرار می گیرد ماده ای بنام گل است  این […]