2018-05-27
ارتباط صرع و بی حوصلگی

آیا صرع و بی حوصلگی با هم مرتبطند؟

ارتباط بین صرع و خلق و خوی افراد برخی از مردم، صرع و مشکلات روحی شان با هم مرتبط نیستند، در واقع فقط دارند دو بیماری […]