2017-04-16
کمالگرایی

آیا کمالگرا هستید؟

آیا شخصی کمالگرا هستید؟ آیا فکر می کنید کمال گرا هستید؟ سوالی که روانپزشک ها یا روانشناس ها شاید از شما داشته باشند، اینکه آیا اغلب […]
2017-08-17
شادی راز موفقیت

چرا افراد شاد موفق ترند؟

در مشاوره ای که روانپزشک با مراجعه کنندگان خود دارد، بیشتر در رابطه با کسب و کار موفق می باشد. در واقع وقتی صحبت بین مراجعه […]