2017-11-12
چرا برخی نمی ترسند

چرا بعضی ها ترس را دوست دارند؟

چرا برخی از ترسیدن یا خود خاصیت ترس لذت می برند؟