2016-08-03
تنهایی

چرا برخی بیماران روانپزشکی به سختی درمان می شوند

بسیاری از مواقع ما با بیماران روانپزشکی روبرو می شویم که با وجود آنکه بیماریشان  از شدت ووخامت زیادی برخوردار نیست ولی به سختی  درمان می […]