2019-07-07
کنترل عصبانیت

چطور عصبانیت خود را کنترل کنیم؟

همه می دانیم که عصبانیت چیست، و دچارش هم شدیم. عصبانیت یک حس انسانی، معمولا سالم و نرمال است.