2016-10-01

عاشق، چگونه می توان یک فرد را عاشق خودمان کنیم؟

عاشق وحسی که عشق بر می انگیزد تحت تاثیر چندین عامل هورمونی است این عوامل هورمونی دیر یا زود به سطح قبل باز می گردند
2019-08-29
صمیمیت

صمیمیت در روابط

صمیمیت در روابط عامل اصلی دوام ورضایت است وقتی این صمیمیت در رابطه ایجاد شود افراد از حس رضایت بالایی برخوردار خواهند بود وتداوم بیشتری رابطه خواهد داشت.