2019-09-19
اضطراب جدایی

اضطراب جدایی در کودکان

اضطراب جدایی یکی از مشکلات اساسی در سنین کودکی است ومی تواند باعث ایجاد اضطراب حتی در سنین بزرگسالی گردد روشهای ممانعت ومدارا را بایددانست