2017-04-25
دلبستگی اجتنابی

دلبستگی اجتنابی چیست؟

درک دلبستگی اجتنابی  : روشی که والدین با نوزاد در چند ماه اول زندگی شان به کار می گیرند و ارتباط برقرار می کنند، بسته به […]