2017-05-04
هیپنوتیزم دقیقا چیست؟

هیپنوتیزم دقیقا چیست؟

هیپنوتیزم از نظر روانپزشک : معانی متفاوتی می توان در نظر گرفت، انجمن روانشناسی آمریکا هیپنوتیزم را به عنوان یک تعامل هماهنگ می داند که شرکت […]
2017-05-07
باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

در رابطه با هر موضوعی که پیش می آید باورهایی هم پشتش مردم سرهم می کنند. به گفته روانپزشک حتی این باورها به هیپنوتیزم هم ختم […]