2018-05-10
موسیقی درمانی چیست

آیا موسیقی درمانی برای کودکان خوب است؟

موسیقی درمانی چیست؟ موسیقی درمانی در واقع استفاده از موسیقی برای رفع نیازهای جسمی، احساسی، شناختی و اجتماعی یک فرد یا گروه می باشد. نقش متفاوتی […]