2016-09-26

چطوری به خودم کمک کنم؟

چرا گاهی متوجه انتخابهای خوم نیستم؟ چطوری تصمیم های منطقی تری بگیرم؟ روابطم را چطوری بهبود بدم؟ چطور تحملم را بیشتر کنم؟ حس می کنم اعتماد […]
2019-09-26
بازی

بازی در زندگی کودکان چه نقشی دارد؟

بازی در زندگی کودکان دارای اهمیت زیادی در ایجاد صمیمیت حس همدلی ،کار گروهی ،ایجاد رفاقت های معنی دار وآمادگی برای زندگی واقعی می باشد ونیاز به برنامه دارد.