2016-08-20

تفاوت روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان و متخصص مغز واعصاب

تفاوت روانپزشک با متخصص مغز واعصاب در عملکرد ونوع نگاه به مغز است روانپزشک در واقع به عملکرد مغز ومتخصص مغز واعصاب بهساختار مغز توجه دارد.
2018-09-13
علت لذت بردن از ترس

چرا بعضی ها ترس را دوست دارند؟

چطور ترسیدن را تجربه می کنیم؟ واکنش ترسیدن از مغز شروع می شود و از بدن گسترش پیدا می کند تا بهترین دفاع را برای بدن […]