2016-06-28
هراس اجتماعی

ویژگی های هراس اجتماعی

هراس اجتماعی دارای اجزای شناختی مسلمی است؛ مانند افکاری درباره مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن و یا مورد انتقاد و طرد واقع شدن. در جنبه های […]
2016-08-20

روانپزشک هراسی

روانپزشک هراسی در واقعه نوعی ترس از مراجعه به مطب روانپزشک است که بخاطر ترس از انگ بیمار روانی قشر بزرگی از افراد را از درمان موثر محروم می کند.