2016-06-28
هراس اجتماعی

ویژگی های هراس اجتماعی

هراس اجتماعی دارای اجزای شناختی مسلمی است؛ مانند افکاری درباره مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن و یا مورد انتقاد و طرد واقع شدن. در جنبه های […]
2016-08-20

روانپزشک هراسی

متاسفانه با وجود رشد فرهنگی  در کشور ما هنوز مراجعه به روانپزشک یا متخصص اعصاب وروان برای بسیاری از مردم یک نوع انگ ویا حس خجالت […]