2016-09-07

نگرانیهای جوانان

یکی از مشکلاتی که جوانان ونوجوانان با آن روبرو هستند نحوه روبرو شدن با مشکلات ورود به دنیای بزرگسالی  وچگونگی  رودرویی با تکالیف و مسئولیتهای سنین […]
2016-09-07
روان درمانی

درمان در اختلالات روانپزشکی

در مانهای روانپزشکی  در واقعه درمان مشکلاتی با علل چند گانه محیطی ژنتیک ویا ارثی وعلتهای شناختی یا تفسیری در مورد بیماری است بیمار در واقع […]