2019-07-25
مشاور روانکاو

مشاور روانکاو

به نظر روانکاوی یکی از اصول بنیادی در درمان بیماریهای روانشناختی است، مشاور روانکاو فردی است که می تواند با مهارتهای لازم خود ضمن شناسایی عوامل تاثیر گذار باشد.
2019-07-26
THE MEANING OF TREATMENT

THE MEANING OF TREATMENT معنی درمان

THE MEANING OF TREATMENT : معنی درمان در درمان یافتن معنایی که به درمان هدف وهویت می دهد بسیار مهم ودارای رویکرد بزرگ وقویی در درمان است .
2019-08-02
psychic-apparatus

اجزا روان

ا psychic-apparatus اجزا روان یکی از مهم ترین قسمتهای اساسی روانشناسی آگاهی از ابعاد روان است ابعاد روان دارای سه قمتID ،EGOوSUPER EGOاست.