2019-06-13

آیا ما مهربانیم یا متوقع؟

  مهربانی مهرورزی متوقع بودن خشمگین بودن تعارفی بودن ومهر طلبی