2016-08-25

ترس از تنهایی

مقوله ترس از تنهایی یکی از ترسهای بزرگ زندگی ما انسانها است این ترس مانند تمام ترسهای وجودی ما که ناشی از آگاهی ما به زندگانیمان […]
2016-08-25
اضطراب

فرهنگ تعارف یا مهر طلبی

تعارفی بودن یا مهر طلبی یکی از شاخصه ها وخصوصیات مشخصه وبرجسته فرهنگ ایرانی ما است ما از دیر باز به عنوان مردمی تعارفی  در نزد […]
2019-06-13

آیا ما مهربانیم یا متوقع؟

  مهربانی مهرورزی متوقع بودن خشمگین بودن تعارفی بودن ومهر طلبی