2019-09-20
مقابله با شکست

مهارتهای مقابله با شکست در کودکان

مقابله با شکست ونحوه روبرو شدن با شکستهای زندگی واینکه چگونه به کودکان بیاموزیم که در برابرشکست اعتماد به نفس خود را از دست ندهند.