2019-07-26
THE MEANING OF TREATMENT

THE MEANING OF TREATMENT معنی درمان

THE MEANING OF TREATMENT : معنی درمان در درمان یافتن معنایی که به درمان هدف وهویت می دهد بسیار مهم ودارای رویکرد بزرگ وقویی در درمان است .