2017-03-16
انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

انواع عذرخواهی : یا خوب، یا بد یا از ته قلب!

عذرخواهی زوری به خاطر اینست که از دست کسی راحت شوید. یک معذرت خواهی صادقانه برای اینکه آن موضوع تمام شود. یک عذرخواهی صمیمان یعنی اینکه […]