2017-09-10
تاثیرات تماشا کردن تلویزیون

اثرات تماشا کردن تلویزیون روی کودکان

تماشا کردن تلویزیون فقط ذهن کودک را تنبل می کند!!