2019-10-10
پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان گاها بعلت تغییرات هورمونی زمان بلوغ ، نیاز به کسب توجه ،تایید شدن توسط همتایان ،اعتراض به حس بی عدالتی و حس کسب قدرت واعتماد به نفس است