2019-07-25
تعریف درمان

تعریف درمان

تعریف درمان در درمان بیماریهای روانپزشکی افزایش کارآمدی بیمار در سه جنبه اجتماعی ،بین فردی وشغلی است وافزایش حس رضایت بیمار از خود وزندگی وکاراییش است.