2019-05-19
اعتیاد به اینترنت

آیا اینترنت اعتیادآور است؟

منظور از اعتیاد به اینترنت چیست؟ تا حالا شده زیادی پای بازی های ویدیوئی نشسته باشید؟! یا شده خیلی خریدهای اینترنتی کنید؟! یا اینکه نتوانید از […]
2019-09-01
شبکه های اجتماعی و کودکان

چرا شبکه های اجتماعی و کودکان یک مساله بزرگ برای والدین شدند؟

اول اینکه برای شبکه های اجتماعی و کودکان شما که دارند از آن ها استفاده می کنند، راه حل هایی هست! آموزش هوشیار بودن کودکان در […]