2018-11-15
خودآزاری

خودآزاری چیست؟

خودآزاری منظور از خودآزاری هرگونه رفتاریست فرد به خودش آسیب برساند. معمولا راهی برای کمک و دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هست. حداقل […]