2018-12-30
رویای شفاف

رویای شفاف چیست؟

آیا تابحال شده شروع به رویاپردازی کنید و ناگهان بفهمید که در رویا بودید؟ آیا تابحال توانسته اید در رویایتان که سیر می کنید، کنترل آن […]