2016-08-20

روانپزشک هراسی

روانپزشک هراسی در واقعه نوعی ترس از مراجعه به مطب روانپزشک است که بخاطر ترس از انگ بیمار روانی قشر بزرگی از افراد را از درمان موثر محروم می کند.