2017-09-03
فوبیای مدرسه چیست

فوبیای مدرسه یا ترس کودکان از رفتن به مدرسه

فوبیای مدرسه یا ترس کودک از جدایی از والدین : مشغله این روزهای والدین شاید راهی کردن کودک به مدرسه باشد. فصل مدارس نزدیک شده و […]