2019-05-19
اعتیاد به اینترنت

آیا اینترنت اعتیادآور است؟

منظور از اعتیاد به اینترنت چیست؟ تا حالا شده زیادی پای بازی های ویدیوئی نشسته باشید؟! یا شده خیلی خریدهای اینترنتی کنید؟! یا اینکه نتوانید از […]
2019-10-10
پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان گاها بعلت تغییرات هورمونی زمان بلوغ ، نیاز به کسب توجه ،تایید شدن توسط همتایان ،اعتراض به حس بی عدالتی و حس کسب قدرت واعتماد به نفس است