2019-10-05
دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک در مورد دیدگاه فردی که در رابطه عاطفی خیانت می کند واو خود را چگونه وچطور می بیند رفتارش را چگونه تفسیر می کند.