2019-08-02
psychic-apparatus

اجزا روان

ا psychic-apparatus اجزا روان یکی از مهم ترین قسمتهای اساسی روانشناسی آگاهی از ابعاد روان است ابعاد روان دارای سه قمتID ،EGOوSUPER EGOاست.
2019-08-09
معنی روان

معنی روان

معنی روان :روان در روانشناسی به ذهنیت ونحوه باورها وافکار ذهنی فرد که منجر به رفتار می گردد اتلاق می گردد.و شامل بخشهای مختلف می گردد.
2019-08-30

روشهای برخورد با مشکلات کودک

مشکلات کودک ونحوه برخوردبا آن یکی از سوالات والدین است ونحوه برخورد با مشکلات کودک در شرایط مختلف کاملا می تواند متفاوت است.