2016-10-27

روانپزشک،چه زمانی به روانپزشک مراجعه کنیم؟

بسیاری از بیماران از ضرورت  نیاز به مراجعه به روانپزشک مطلع نیستند واین بخاطر سیر مزمن وموذیانه وآرام بسیاری از اختلالات روانپزشکی است . می توان […]