2016-08-31
تنهایی

مشکلات وترسهای جنسی

مشکلات وترسهای جنسی در زوجها وافراد جوان می تواند یکی از بحرا ن آفرینهای روابط زناشویی ومنبع ترسها ودلواپسیهای بزرگی در افراد می شود,مشکل زمانی پیچیده […]
2016-09-18

ارباب وبرده ویا Mistress and slave

عارضه  و اختلال ارباب وبرده که جزو اختلالات  در رابطه جنسی بین دو فرد می باشد جزو اختلالاتی است که در آن یکی از دو طرف […]