2019-08-12
عملکرد روانپزشک

عملکرد روانپزشک

عملکرد روانپزشک :روانپزشک می تواند به فردا در بهبود کیفیت زندگی وکاهش مشکلات روحی روانی ، بهبود عملکرد اجتماعی وکاهش تنش های بین فردی کمک نماید.