2019-04-28
کنترل پرخاشگری کودک

چطور عصبانیت خود را کم کنیم؟

زمانی که بچه ها عصبانی می شوند، چه کار کنیم؟ پرخاشگری کودکان این مورد فقط یک فاز نرمال و عادیست. اگر بچه های کوچک را زد، […]