2019-08-04
بیش فعالی کودکان

آیا کودکان بیش فعال اضطراب می گیرند؟

اضطراب و کودکان بیش فعال اختلال ADHD و یا کودکان بیش فعال رایج است و ممکن است حتی کودک با مشکل اضطراب و نگرانی هم در این […]