2017-11-23
آیا خشونت مسری است؟

آیا خشونت مسری است؟

مسری بودن خشونت : نظریه هایی نشان داده است که اعضای یک گروه چطور در معرض تغییر رفتار و یا دیدگاه هایشان قرار می گیرند، اغلب […]