2019-10-04
خیانت

خیانت در روابط عاطفی

خیانت در روابط عاطفی می تواند بعلت عدم توجه به نیاز های طرف مقابل باشد ودر روابط عاطفی همیشه هر دو طرف باید در جهت محافظت از رابطه اقدام نمایند.